Kişisel Veriler ile İlgili Talep Yönetim Formu
(İşbu formun sadece ilk sayfası başvurucu tarafından doldurulacaktır.)
Bölüm 1 Talep Tarihi
Talep Sahibi Kimlik Bilgileri: Adresi: Telefon: E-posta Adresi: Tercih Edilen İletişim Aracı:
Talep Sahibinin Show Radyo Yayıncılığı A.Ş. ile Olan İlişkisi ☐ Çalışan/ ……………………… çalışanının yakını ☐ Eski çalışanı / ………………………… eski çalışanının yakını ☐ İş başvurusu yapmış ☐ Dinleyici ☐ Konuk ☐ Ziyaretçi ☐ Tedarikçi ☐ Mülki amir ☐ Diğer …………………………………………………(Açıklayınız)
Talep
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi İlgili kişinin hakları uyarınca Show Radyo Yayıncılığı Anonim Şirketi’ne bu form aracılığı ile yaptığım başvuru bilgilerinin firma tarafından işlenmesini kabul ediyorum. İmza
Talebi Alan Adı Soyadı
  En Geç Cevap Tarihi
  Talep Numarası
Bölüm 2 İlk Değerlendirme
Taleple İlgili Notlar
Talep Tipi a)      ☐ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme b)     ☐ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme c)      ☐ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme ç)      ☐ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme d)     ☐ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme e)      ☐ Kanunun 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme f)       ☐ “d” ve “e” bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme g)      ☐ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ğ)      ☐ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Diğer Talepler ☐ Veri sahibinin kişisel verilerin işlenebilmesi verdiği açık rızasını geri çekmesi
İlgili Show Radyo Yayıncılığı A.Ş. Birimleri
İlgili Show Radyo Yayıncılığı A.Ş. Süreçleri
Show Radyo Yayıncılığı A.Ş. Dışında Bilgi Verilmesi Gereken ve Takibi Gereken İlgili Taraflar
Bölüm 3 Kişisel Veri Envanterinin güncelliği kontrol edilmiş midir?
İlgili Show Radyo Yayıncılığı A.Ş. Birim Görüşleri
Show Radyo Yayıncılığı A.Ş. Harici İlgili Taraf Görüşleri (Müşteri, Tedarikçi)
Bölüm 4 Kişisel Verileri Koruma Kurulunun Bilgilendirilmesine Gerek Duyulmuşsa Bildirim Tarihi ve Açıklama
Geri Bildirim Tarihi
Geri Bildirim Hakkında Bilgi
Bölüm 5 Talep Kapanışı Tarihi
Bölüm 6 Talep Sonucunda Bir İyileştirme Gerekli ise Belirtiniz